Bakgrund och anvisning till njurundersökningsprotokoll för ragdoll

 

Bakgrunden till att de båda Ragdollklubbarna i Sverige har satt igång ett avelsprogram och utarbetat ett protokoll för njurundersökningar är en pilotstudie som undertecknad tillsammans med vet Kerstin Bohman på smådjursklinken Din Veterinär i Enköping genomför på ffa Birmakatter sedan 2004. Pilotstudien går ut på att undersöka om det finns någon njursjukdom hos birmakatter som kan förklara att dessa tycks vara känsligare för sedering/narkos. Anledningen är obduktionsprotokoll från asymtomatiska unga birmakatter som avlidit i samband med ffa normalkastration, samt en studie från början 90-talet av Danielle Gunn-Moore i Edinburgh som visade en onormalt hög frekvens av birmakatter med förhöjt creatinin.

På asymtomatiska birmakatter som av någon anledning skall sederas/ sövas tar vi blodprov samt undersöker njurarna med ultraljud.

En preliminär sammanställning som jag gjorde våren -05 visade då att det verkar finnas en njursjukdom hos birmakatter som ser ut som ett för tidigt åldrande av njurarna -cortex blir tunnare, njurarna minskar i storlek och blir oregelb i formen och creatininvärdet stiger. Symtomen hos katten är ffa avmagring innan de normala symtomen på njursvikt inträder. Unga katter , 1-3 år, drabbas. Orsaken till sjukdomen vet vi hittills ingenting om. Obduktionsprotokollen på hittills tre katter visar en kron interstitiell nefrit/ glomerulinefrit.

I samband med den här pilotstudien på Bimakatter tog uppfödare av Ragdoll kontakt med oss och påstod att det fanns en njursjukdom hos denna ras som yttrade sig ungefär som ovan. Efter övertalning gick vi med på att även låta ragdollkatter ingå i pilotstudien

Kontakt med en kollega i Holland -Melinda Schmidt, som arbetar som konsult med bilddiagnostik på ett antal kliniker, verifierade att detta tycks vara ett problem hos ragdoll i Holland och Tyskland.

 

Scandinavian Ragdoll Club och senare även Ragdoll Klubben beslöt att inleda ett program för att hitta katter med defekter på njurarna och eliminera dessa ur aveln.

Protokollet har modifierats efter hand och kommer säkert att göra det i fortsättningen också.

När det gäller ultraljudsundersökningen så tittar jag på storlek, form, förhållande cortex-medulla och ekotäthet i cortex och medulla. Jag försöker undersöka njurarna i dorsalsnitt, sagittalsnitt och transversalsnitt för att få en så tredim bild som möjligt av njurarna. Storleksmässigt räcker det med att mäta längden. Lättast är att göra mätningar och bedöma njurarna i dorsal(frontal)snitt -dvs från sidan. När det gäller form, förhållande cortex-medulla och ekotätheten blir detta en subjektiv bedömning. Det är därför viktigt att det görs av kollegor med lång erfarenhet av ultraljudsundersökningar samt att utrustningen som används är adekvat -helst linjära bredbandstransducers med 10-12 Mhz frekvens. Det är möjligt att man skulle kunna gör mera detaljerade mätningar av t ex cortex, men det är ffa viktigt att inte dra för stora slutsatser av små förändringar -rek ny undersökning om några månader om ni är osäkra. Ange form, förh bark-märg och ekotäthet som NORMAL el ange de förändringar som ses.

När det gäller blodprovanalyserna analyserade vi ett flertal parametrar i pilotstudien. Den preliminära sammanställningen jag gjorde visade att creatinin och hematokrit var de enda relevanta. Hematokrit för att eliminera uttorkning som orsak till förh crea samt som ett mått på anaemi. Crea kan analyseras på flera sätt -sätt därför ut referensvärden för den utrustning som används. Jag har gått igenom de ca 100 njurundersökningar enl protokollet som hittills gjorts och det tycks som om samtliga katter med normala njurar vid ultraljudsundersökningen även har ett normalt blodprov. Rekommendationen kommer därför att vara att ta blodprov endast när ultraljudsundersökningen tyder på ngt onormalt. Det kan också vara klokt att gå vidare med ett urinprov för bakt och sedimentundersökning i dessa fall -ffa för att upptäcka fall av urinvägsinfektioner med smygande förlopp.

 

Lycka till !

 

Vallentuna 20060108

Med vänlig hälsning

Lennart Nilsfors, leg vet

Tfn 0709-798861